Kurs

Regnskapskurs: FORBEREDELSE TIL KVALITETSKONTROLLEN

Dato:
19.10.2017
Sted:
Thon Hotel Otta
Tid:
Kursstart: kl. 09.00 –Avsluttes: kl.-16.00

Dette er det samme kurset som Regnskap Norge arrangerer, men vi har nå fått dette kurset hit til Otta.

Påmeldingsfrist er 01.10.2017

Oppdatering

Regnskapsfører
RF/GRFS(7t)

Revisor
Annet (7t)

 

Kursstart: kl. 09.00 –Avsluttes: kl.-16.00

 

Om kurset

Kurset er lagt opp som en veiledning med det formål å hjelpe regnskapsførervirksomhetene til å oppfylle kravene i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Fokus på gode rutiner som løpende sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten. Herunder risiko og vesentlighetsvurderinger. Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra Regnskap Norge og er bygd opp rundt kontrollskjemaet som benyttes til å gjennomføre kontrollene. Kurslederne fokuserer på nødvendige forberedelser til kontrolldagen og har som målsetting å hjelpe deltakerne til å oppfylle kravene i henhold til gjeldende regelverk. Det vises praktiske eksempler ved bruk av hjelpeverktøy som KS Komplett, PowerOffice og Finale Avstemming.

Målgruppe

Kurset er svært relevant for virksomheter som forventer kvalitetskontroll i inneværende år eller i den nærmeste fremtid. Det er også aktuelt for andre virksomheter som er i en oppstartsfase, omorganiseringsprosess eller av andre årsaker er i en fase hvor interne rutiner skal gjennomgås. Kurset er aktuelt for deg som har rutineansvar eller oppdragsansvar i regnskapsfører-virksomhet.

Kursinnhold

 

 • Overordnet rammeverk
  – Regelverk
  – KS Komplett
  – God regnskapsføringsskikk (GRFS)
 • Regnskap Norges kvalitetskontrollordning
  – Kontrollerfaringer
  – Forberedelser og forarbeid før kontrollen
  – Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner
  – Forhold i egen virksomhet
  – Forutsetning for å påta seg/beholde oppdrag
  – Risikostyring og intern kontroll
  – Registrerings- og legitimasjonsrutiner
  – Avstemminger
  – Rapporteringsrutiner
  – Kvalitetskontrollrutiner
  – Dokumentasjon av eget arbeid
  – Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller
  – Oppdragsdokumentasjon og interne kontroller
  – Årsregnskap med tilhørende dokumentasjoner
  – Periodisk regnskapsrapportering
  – Formelle krav og dokumentasjoner

 

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler. Kurset tar utgangspunkt i kontrollskjemaet som benyttes ved kvalitetskontrollene og gir forslag til hvordan kravene kan oppfylles i praksis. Det benyttes to kursledere parallelt.

 

Kursleder:

ELLEN EGENÆS

Kvalitetsleder/Aut.regnskapsfører, ABR Regnskap AS

 

Kurset forutsetter 14 deltakere

 

>> Les mer / påmelding

Regnskapskurs: KONTROLL PÅ DOKUMENTASJONEN

Dato:
27.10.2017
Sted:
Thon Hotel Otta
Tid:
Kursstart: kl. 09.00 –Avsluttes: kl.-16.00

Dette er det samme kurset som Regnskap Norge arrangerer, men vi har nå fått dette kurset hit til Otta.

Påmeldingsfrist er 01.10.2017

Oppdatering

Regnskapsfører
Bokføring (3,5t)

RF(GRFS) (3,5t)

Revisor
Regn(3,5t)

Annet (3,5t)

 

Kursstart: kl. 09.00 –Avsluttes: kl.-16.00

 

Om kurset

Som regnskapsfører har du en rekke dokumentasjonsregler å forholde deg til, det være seg i bokføringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, god regnskapsføringsskikk, hvitvaskingsloven m.m. Gjennom kurset skal du få økt innsikt i hvilken type dokumentasjon som kreves, hvem som har oppbevaringsplikten og hvor lenge oppbevaringen må skje. Kurset vil også gi tips om hvordan regnskapsfører og kunde kan samarbeide om å rasjonalisere oppbevaringen.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som håndterer dokumentasjons- og oppbevaringsplikter som regnskapsfører for andre. Kurset skal gi økt trygghet for at dokumentasjonen er tilstrekkelig og at den oppbevares betryggende sikret, i lang nok tid og på rett sted.

Kursinnhold

 

 • Gjennomgang av dokumentasjonskrav og hva det innebærer i praksis med utgangspunkt i bestemmelsene i:
  – Bokføringsloven
  – God regnskapsføringsskikk
  – Risikostyringsforskriften
  – Hvitvaskingsloven
 • Regnskapsførers krav til oppdragsdokumentasjon vs. kundens oppbevaringsplikter
  – Plassering av oppbevaringsplikten
  – Avtale om oppbevaring for hverandre
 • Oppbevaringsmedium
 • Elektronisk tilgjengelighet i bokføringsloven
 • Oppbevaringstid
  – Hovedreglene for regnskapsfører og kunde
  – Dokumentasjon som har annen oppbevaringstid enn fem år
 • Oppbevaringssted
 • Sikring

 

Undervisningsform

Forelesning med diskusjon og praktiske eksempler.

 

Kursleder:

TERJE MELHUS

Kvalitetssjef/Autorisert regnskapsfører
– Kurset forutsetter 14 deltakere

 

 

 

>> Les mer / påmelding

Regnskapskurs: Aktiv rådgivning for SMB

Dato:
10.11.2017
Sted:
Thon Hotel Otta
Tid:
Kursstart: kl. 09.00 –Avsluttes: kl.-16.00

Dette er det samme kurset som Regnskap Norge arrangerer, men vi har nå fått dette kurset hit til Otta.

Påmeldingsfrist er 01.10.2017

Oppdatering

Regnskapsfører
RF/GRFS (1t)

Rettsl (5t)

Annet (1t)

Revisor
Annet (7t)

 

Kursstart: kl. 09.00 –Avsluttes: kl.-16.00

 

Om kurset

I snart en mannsalder har «mantraet» vært at regnskapsbransjen må øke den økonomiske verdien av sin rådgivning. For mange har dette vært svært lett å si, men dessverre vist seg vanskelig å gjennomføre. Nye IT-løsninger og nye kundeforventninger øker imidlertid behovet for å tenke gjennom egen tjenesteleveranse og sette fokus på rådgivning som forretningsområde. Målet med dette kurset er å sette fokus på konkret rådgivning som det er enkelt å komme i gang med, for regnskapsførere som ønsker å utvide rådgivningsmulighetene. Kurset setter fokus på konkrete og dagsaktuelle rådgivningsspørsmål fra regnskapsbransjen og setter dem også inn i et både markedsføringsmessig og rettslig perspektiv.

Målgruppe

Kurset retter seg særlig mot deg som jobber med ledelse eller kundekontakt i regnskapsforetak, og som vil sette fokus på å øke andelen rådgivning som tilbys kundene. Kurset forutsetter ikke spesiell forkunnskap men er spesielt tilpasset deg med et kundeperspektiv.

Kursinnhold

 

 • Rådgivning som forretningsområde
 • Endringsvilje i regnskapsforetaket
 • Salg og markedsføring av rådgivningstjenester – hva du må tenke på
 • Oppdragsavtale for rådgivningsoppdrag
 • Rådgivning basert på økonomiske realiteter
 • Rapportering til daglig leder og styre
 • Selskapsrettslige råd – aksjonæravtaler, restruktureringer, nærståendeproblematikk
 • Husleie
 • Kjøpsrett og forretningsavtaler
 • Inndrivelse av utestående fordringer, før inkasso iverksettes
 • Skatteråd
 • HR-a som forretningsområde
 • Eksempler på viktige kundebehov

 

Undervisningsform

Praktisk rettet forelesning med mange eksempler. Det legges vekt på at deltagerne skal kunne ha mulighet til å dvele over muligheter i kundeporteføljen og reflektere over egen rolle.

 

Kursleder:

HARALD F. STRANDENÆS

Advokat/Økonom, Advokatfirmaet Strandenæs MNA
– Kurset forutsetter 14 deltakere

 

 

 

>> Les mer / påmelding